Samenwerking St.Anna/Lambertus met

St. Theresia / St. Jozef

In opdracht van het bisdom en door onderling overleg hebben de parochies in Maastricht West besloten om samen – uiteindelijk – één grote federatie te vormen. Dat is een heel proces! Daarom gebeurt dit in fases. Aan de kant van Oud-Caberg, Malberg, Daalhof en Wolder wordt er onder de bezielende leiding van pastoor Schols hard gewerkt aan de samenwerking en federatievorming van de vier parochies. Aan de andere kant ‘van West’ zijn de parochies Anna-Lambertus, Theresia en Jozef per 1 januari 2021 intensief gaan samenwerken. Dit laatste komt o.a. tot uitdrukking in een gezamenlijke website en een gezamenlijk parochieblad. In dit grote gebied “Maastricht West” zijn thans één pastoor, twee kapelaans en drie diakens actief. Samen met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers kan er heel veel goed werk verzet worden. Christus present stellen in deze tijd vergt moed en inspiratie. Dit wensen wij allen van harte toe.

De priester en kapelaans van St.Anna-Lambertus en St.Theresia/Jozef zullen in de komende tijd in beide parochies werkzaam zijn.

De Sint Jozefkerk is per 4 juni 2022 aan de eredienst onttrokken. D.w.z. dat in het gebouw van de kerk niet langer de eucharistie zal worden gevierd. In de St. Theresia-Jozef kapel gaan de vieringen door op zaterdagavond om 17.30 en op zondagochtend om 11.30 uur. Ook kunt u gebruik maken van de andere kerk binnen onze gezamenlijke parochie, de Annakerk. Daar zijn de H. Missen op zaterdagavond 19.00 uur en op zondagochtend om 10.00 uur. Voor gedetailleerde informatie over Mistijden raadpleeg het parochieblad elders op deze website.