Samenwerking St.Anna/Lambertus met

St. Theresia / St. Jozef

In opdracht van het bisdom en door onderling overleg hebben de parochies in Maastricht West besloten om samen – uiteindelijk – één grote federatie te vormen. Dat is een heel proces! Daarom gebeurt dit in fases. Aan de kant van Oud-Caberg, Malberg, Daalhof en Wolder wordt er onder de bezielende leiding van pastoor Schols hard gewerkt aan de samenwerking en federatievorming van de vier parochies. Aan de andere kant ‘van West’ zijn de parochies Anna-Lambertus, Theresia en Jozef per 1 januari 2021 intensief gaan samenwerken. Dit laatste komt o.a. tot uitdrukking in een gezamenlijke website en een gezamenlijk parochieblad. In dit grote gebied “Maastricht West” zijn thans drie pastoors, twee kapelaans en drie diakens actief. Samen met enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers kan er heel veel goed werk verzet worden. Christus present stellen in deze tijd vergt moed en inspiratie. Dit wensen wij allen van harte toe.

De priesters van St.Anna-Lambertus en St.Theresia/Jozef zullen in de komende tijd in beide parochies werkzaam zijn.